Hvem var Grosserer Mandrup Philipsen

  • Forside
  • /
  • Hvem var Grosserer Mandrup Philipsen

Hvem var Grosserer Mandrup Philipsen?

Af Jens Bruhn

Grosserer Peter Mandrup Due Wissing Philipsen blev født 16. december 1875 og døde den 22. oktober 1937. Boede ved sin død på Hauchsvej 8 på Frederiksberg, men blev begravet i sin fødeby Viborg

Er han søn af Pastor Mandrup Philipsen og Sophie Frederikke f. Wissing (I Viborg)?

Mandrup Philipsen var købmand. Han slog sig blandt andet op som chokoladefabrikant, som bygherre af forskellige basarbygninger i København og stod for driften af Frederiksbergs mange plakatsøjler.

Mandrup Philipsen testamenterede den 23. juni 1920 sin kapital til børnehjemmet ”Mindet”.

I henhold til Mandrup Philipsens testamente skulle der oprettes et børnehjem – kaldet ”Mindet”. Børnehjemmet blev indsat som Mandrup Philipsens universale arving.

For denne institution blev der udarbejdet en fundats, der den 20. september 1920 blev ”forsynet med kgl. Konfirmation”.

Børnehjemmets bestyrelse bestod af:
Provst Vilhelm Dickmeiss, overlæge Henning Andersen og landsdommer K. Kirchheiner.

Børnehjemmet indgik en aftale med Social- og Justitsministeriet, der godkendte en overenskomst med Københavns Journalistforbund om driften af et børnerekreationshjem i legatets ”Mindets” ejendom, ”Jægersro” i Vedbæk.

Kilder: Regnskaber og repartition R. 1207/1957 og R. 1803/1969

GROSSERER MANDRUP PHILIPSENS LEGAT
til fordel for Rundskuedagens Børne rekreationshjem ”MINDET”

Af Jens Bruhn

Legatbestyrelsesmedlemmer:

1940 til 1950
Formand, professor, dr. med C.E. Bloch
Højesteretssagfører Otto Bang

1950
Formand, professor Preben Plum
Hospitalsdirektør Fabricius-Bjerre
Højesteretssagfører E. Clan
Sognepræst Holger Sørensen

1951
Formand, professor Preben Plum
Statsadvokat Knud Kircheiner
Pastor Vilhelm Dichmeiss

Tilknyttet bestyrelsen var landsretssagfører Heltberg, der skulle være behjælpelig ved ejendomskøb og finansiering.

Det besluttedes, at udvide bestyrelsen med tre medlemmer udpeget af journalistforbundet (Rundskuedagen). Disse tre bestyrelsesmedlemmer skulle stå for børnehjemmets drift.
Legatmidlerne skulle fortsat varetages af legatbestyrelsen i henhold til legatets fundats.

21. august
Indtræder fra Rundskuedagen
Redaktør Søren Hansen
Journalist Susanne Palsbo
Redaktør Wolmer Kristiansen
I børnehjemmets ”Mindets” bestyrelse.

Bestyrelsen fik nu følgende sammensætning:
Formand Preben Plum
Næstformand Søren Hansen
Bestyrelsesmedlemmer: Knud Kircheiner, Vilhelm Dichmeis, Susanne Palsbo og Wolmer Kristiansen.

Det blev også besluttet at antage arkitekt Poul Henningsen og hans søn Simon Henningsen til at forestå de nødvendige ombygninger af Strandridergården.

Som en velegnet leder af børnehjemmet foreslog formanden sygeplejeske Grete Lauersen, der var ansat på professor Plums afdeling på Rigshospitalet.

1952
Den 24. november åbnes Rundskuedagens rekreationshjem ”Mindet”. Begivenheden blev dækket med store artikler i Berlingske Tidende, Aftenbladet og Politiken.

1953
Den 1. april fritager Socialministeriet professor Preben Plum for hvervet som bestyrelsesmedlem og formand for legatbestyrelsen.

Den 8. maj tiltræder overlæge Arne Rothe-Meyer fra Børnehospitalet på Fuglebakken, som medlem og formand for legatbestyrelsen. Resten af bestyrelsen bliver siddende.

1958
Overlæge Arne Rothe-Meyer dør pludselig i december – så en ny formand skal findes.

1959
Overlæge og specialist i børnesygdomme Folke Tudvad ved børneafdelingen på Sundby Hospital og skolelæge i København indtræder i bestyrelsen og vælges til formand.
Bestyrelsen kom herefter til at se ud på følgende vis:
Formand var Folke Tudvad, bestyrelsesmedlemmer var Knud Kircheiner og Vilhelm Dichmeis indvalgt.
Fra Rundskuedagen indvalgtes Søren Hansen, Susanne Palsbo og Wolmer Kristiansen.

1961
Redaktørerne Søren Hansen og Wolmer Kristiansen ønskede at udtræde af bestyrelsen, da de ikke længere var medlemmer af Journalistforbundet. På opfordring indvilligede Søren Hansen dog at blive i bestyrelsen.

1962
Redaktør Fleischer Michaelsen fra Rundskuedagen indtræder i bestyrelsen.

1964
Overlæge Folke Tudvad afgår ved døden den 21.3., så legatbestyrelsen skulle atter have ny formand.

1965
Overlæge ved børnehospitalet ”Fuglebakken” Henning Andersen bliver udpeget til bestyrelsen og valgt til formand.

1967
I august blev ”Mindets” økonomiske forhold og hele fremtid drøftet i bestyrelsen og med direktør i direktoratet for Børneforsorgen Holger Horsten.

1970
Den 14. november aftales det på et møde mellem legatbestyrelsen og direktør i Socialstyrelsen Holger Horsten at afvikle børnehjemmet pr. 1. november.

1970 – 1984 ?

1984
I 1984 solgte Grosserer Mandrup Philipsens Legat, bygningen Strandridergården til Københavns Amtskommune med henblik på ejendommens fortsatte drift som børnehjem i amtskommunalt regi.

I vilkårene for slaget blev der servitutstiftende tinglyst en betingelse om at ejendommen, såfremt man på et senere tidspunkt ville ophøre med at drive børneinstitution på ejendommen, skulle tilbageskødes til legatet, for den oprindelige salgssum med tillæg at afholdte forbedringer på ejendommen siden 1984.

I forbindelse med kommunalreformen købte Rudersdal kommune ejendommen af Københavns Amtskommune med henblik på fortsat drift af døgninstitutionen Strandridergården.

I foråret 2013 besluttede kommunalbestyrelsen for Rudersdal kommune at nedlægge døgninstitutionen Strandridergården med virkning fra 1. juli 2013.
I konsekvens heraf blev ejendommen tilbageskødet til legatet som efterfølgende solgte den i 2014 i almindelig fri handel.