Bestyrelsen

Bestyrelsen pr. 1.6.2015
Formand: Sanna Dragholm
Kontorchef i Socialstyrelsen, Kontoret for kognitive handicap og hjerneskader
Sognepræst: Charlotte Nørballe, Bistrup Kirke – Rudersdal provsti
Skoleleder Kristine Juel Sklander, Rudersdal kommune

———————– 0 —————————

Uddrag af Fundatsens bestemmelser vedrørende bestyrelsen:

§ 7

Legatet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf et medlem er en af sognepræsterne i legatets hjemstedskommune. For så vidt angår de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsen selvsupplerende, således at hvert af disse 2 bestyrelsesmedlemmer udpeger en suppleant for sig, hvilken suppleant indtræder i bestyrelsen ved det pågældende bestyrelsesmedlems fratræden. Valg af suppleant kan senere ændres. Suppleanter indberettes også til Skat.
Ved udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer resp. suppleanter for disse skal det påses, at der i bestyrelsen er repræsenteret den fornødne økonomisk administrative indsigt såvel som socialpædagogisk indsigt.

§ 8.

Medlemmer af bestyrelsen skal være myndige, vederhæftige og uberygtede og er forpligtede til at udtræde af bestyrelsen med udgang af den måned, hvori de fylder 75 år.
Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrelsesmedlem, såfremt den pågældende måtte være ude af rådighed over sit bo, gør sig skyldig i en handling, som gør denne uværdig som medlem af legatbestyrelsen eller som i øvrigt måtte vise sig uegnet til fortsat at være medlem af legatbestyrelsen.

§ 9.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter forretningsordenen.