Om Legatet

Grosserer Mandrup Philipsen testamenterede  i  1920 hele sin formue til oprettelse og hjælp til drift af Børnehjemmet   ”Mindet”.   Børnehjemmet  blev drevet  i privat regi  indtil ejendommen  Mindet den  17. december 1984 blev  solgt til Københavns Amtskommune .  Samtidig blev  fundatsen for  ”Mindet”  ændret  til Grosserer Mandrup Philipsens Legat  med en ændret formålsbestemmelse svarende  til  den nuværende,  hvor legatets midler  skal bruges til at understøtte syge og svagelige børn og unge.

Københavns Amtskommune drev  herefter døgninstitutionen Strandridergården frem til kommunalreformen  i  2005.

I forbindelse med kommunalreformen købte Rudersdal kommune ejendommen af Københavns Amtskommune med henblik på fortsat drift af døgninstitutionen Strandridergården.

I vilkårene for slaget i 1984 blev der tinglyst en betingelse om at ejendommen, såfremt man på et senere tidspunkt ville ophøre med at drive børneinstitution på ejendommen, skulle tilbageskødes til legatet, for den oprindelige salgssum med tillæg at afholdte forbedringer på ejendommen siden 1984.

I foråret 2013 besluttede kommunalbestyrelsen for Rudersdal kommune at nedlægge døgninstitutionen med virkning fra 1. juli 2013. I konsekvens heraf blev ejendommen tilbageskødet legatet, som efterfølgende med skæringsdag pr. 1. januar 2014 solgte ejendommen til 3’mand i fri handel.

Fra 1984 til 2014 var legatets kapital på ca. 2 mio.kr.  Det årlige afkast på ca.  100.000 kr.  blev uddelt  i portioner af  ca. 10.000 kr. til fysiske personer  og lidt større beløb til Institutionen Strandridergården  til  projekter som  lå uden for bevillingssystemet , f.eks. tilskud til en badebro og tilskud til en multibane på grunden.  Der er også bevilget tilskud til aktiviteter som frivilligforeninger i Rudersdal Kommune årligt har iværksat for børn og unde.  Endvidere skal  det nævnes, at  man iht. fundatsens bestemmelse søger at til- godese personer der tidligere har boet på institutionen Strandridergården.

Børn og unge med kirtelsygdomme eller følgerne efter sådanne skal tilgodeses.

I dag er legatets kapital ca. 20 mio. kr.  hvilket  har forøget  det afkast der årligt skal udloddes væsentligt.  Afhængig af kapitalens forrentning forventes  der et afkast på  ca. 500.000 kr. til årlig udlodning.