Fundatsen

FUNDATS
for
GROSSERER  MANDRUP PHILIPSENS  LEGAT

Den 17. december 1984 blev fundatsen for Grosserer Mandrup Philipsens Legat ændret som følge af, at legatet afhændende den legatet tilhørende faste ejendom matr.nr. 8 ad Vedbæk by og sogn, Strandvejen 506, Vedbæk, (Strandridergården) til Københavns Amts-kommune med henblik på ejendommens fortsatte drift som børnehjem i Amts-kommunalt regi.

I vilkårene for slaget blev der servitutstiftende tinglyst en betingelse om at ejendommen, såfremt man på et senere tidspunkt ville ophøre med at drive børneinstitution på ejendommen, skulle tilbageskødes til legatet, for den oprindelige salgssum med tillæg at afholdte forbedringer på ejendommen siden 1984.

I forbindelse med kommunalreformen købte Rudersdal kommune ejendommen af Københavns Amtskommune med henblik på fortsat drift af døgninstitutionen Strandridergården.

I foråret 2013 besluttede kommunalbestyrelsen for Rudersdal kommune at nedlægge døgninstitutionen med virkning fra 1. juli 2013. I konsekvens heraf blev ejendommen tilskødet legatet, som efterfølgende med skæringsdag pr. 1. januar 2014 solgte ejendommen til 3’mand i fri handel hvorved legatets formue blev forøget fra ca. 2,0 mio. kr.  ca. 17,7 mio. kr.

Som følge af det fremtidige væsentligt forøgede kapitalafkast, finder bestyrelsen det nødvendigt at opdatere fundatsens bestemmelser samt modernisere tildelingsbestemmelsen dog således at den stadigvæk respekterer legatarens oprindelige ønsker.

§ 1.
Legatets navn er uforandret ”Grosserer Mandrup Philipsens Legat”. Legatet har hjemsted i Rudersdal Kommune. CVR. NR. 11606776

§ 2.
Legatets bundne egenkapital udgør ifølge det af Danske Forvaltning den 21. maj 2014 udarbejdede årsregnskab for 2013, kr.  17.754.972,91.

Legatkapitalen er og skal stedse være anbragt i overensstemmelse med fondslovgiv-ningens bestemmelser om anbringelse af formue. Værdipapirerne skal henlægges i depot i godkendt forvaltningsinstitut. Værdipapirerne resp. depotbeviser herfor er og skal stedse være noteret på legatets navn som tilhørende dette.

§ 3.
Legatkapitalen skal forblive urørt. Af legatets årlige driftsoverskud skal der, inden udbetalinger til opfyldelse af legatets nedennævnte formål, efter bestyrelsens bestemmelse ske henlæggelse til legatkapitalen af mindst 10 % og højst 25 % af driftsoverskuddet. Den resterende del af driftsoverskuddet anvendes til opfyldelse af legatets formål.

§ 4.
Legatets formål skal være at yde støtte af almennyttig og almen velgørende karakter indenfor dansk børne- og ungdomsforsorg, primært til børn og unge, der  tidligere har haft ophold på Børnehjemmet Strandridergården Strandvejen 506, Vedbæk, herunder særligt sådanne, der lider under følgerne efter en alvorlig sygdom eller andre fysiske eller psykiske lidelser. I overensstemmelse med testator, Mandrup Philipsens testamentarisk udtrykte ønske, skal særlig scrofuløse og kirtelsvage børn tilgodeses.

Opfyldelse af ovennævnte formål kan ske ved støtte til enkeltpersoner såvel som til institutioner, der støtter tilsvarende formål som ovennævnte.

Ved legatudbetalinger skal der alene tilgodeses behov og trangstilfælde, som ikke efter gældende regler kan opfyldes gennem offentlige støtteordninger, det være sig statslige, regionale eller kommunale.

§ 5.
Legatudbetalinger finder sted efter bestyrelsens skøn, om fornødent efter forudgående offentlig indkaldelse af ansøger til legatuddelingen. Bestyrelsens bestemmelser om legatudbetalinger er endelig og kan ikke indankes for nogen offentlig myndighed eller domstol.

§ 6.
Alle legatudbetalinger skal være særeje for legatmodtagerne og være unddraget retsforfølgning fra legatmodtagernes eventuelle kreditorer.

§ 7.
Legatet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf et medlem er en af sognepræsterne i legatets hjemstedskommune. For så vidt angår de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsen selvsupplerende, således at hvert af disse 2 bestyrelsesmedlemmer udpeger en suppleant for sig, hvilken suppleant indtræder i bestyrelsen ved det pågældende bestyrelsesmedlems fratræden. Valg af suppleant kan senere ændres. Suppleanter indberettes også til Skat. Ved udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer resp. suppleanter for disse skal det påses, at der i bestyrelsen er repræsenteret den fornødne økonomisk administrative indsigt såvel som  socialpædagogisk indsigt.

§ 8.
Medlemmer af bestyrelsen skal være myndige, vederhæftige og uberygtede og er forpligtede til at udtræde af bestyrelsen med udgang af den måned, hvori de fylder 75 år.

Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrelsesmedlem, såfremt den pågældende måtte være ude af rådighed over sit bo, gør sig skyldig i en handling, som gør denne uværdig som medlem af legatbestyrelsen eller som i øvrigt måtte vise sig uegnet til fortsat at være medlem af legatbestyrelsen.

§ 9.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter forretningsordenen. Det påhviler bestyrelsen at føre protokol/referat over alle i legatbestyrelsen afholdte møder og de her trufne afgørelser samt øvrige oplysninger af betydning for legatet.

Af legatets indtægt kan der tillægges bestyrelsens medlemmer et rimeligt vederlag for deres arbejde for legatet.

Legatets regnskabsår er kalenderåret. Det påhviler bestyrelsen inden for lovgivningens frister at indsende regnskab til SKAT. Honorar for regnskabsudarbejdelse og revisionen udredes af legatets midler.

Bestyrelsen kan lade regnskabsudarbejdelsen finde sted ved statsautoriseret eller registreret revisor eller forvaltningsinstituttets revisor.

§ 10.
Med fondsmyndighedens samtykke kan der foretages ændringer i bestemmelserne ifølge nærværende fundats, såfremt sådanne ændringer måtte være hensigtsmæssige til opfyldelsen af legatets formål.

Ligeledes skal det med fondsmyndighedens godkendelse kunne bestemmes, at legatet sammenlægges med andre legater af almennyttig eller almenvelgørende karakter indenfor dansk børne- og ungdomsforsorg.