Tildelingsbestemmelsen

Grosserer Mandrup Philipsens Legat
Legatets tildelingsbestemmelse (§ 4 – fra fundatsen)

§ 4

Legatets formål skal være at yde støtte af almennyttig og almen velgørende karakter indenfor dansk børne- og ungdomsforsorg, primært til børn og unge, der  tidligere har haft ophold på Børnehjemmet Strandridergården Strandvejen 506, Vedbæk, herunder særligt sådanne, der lider under følgerne efter en alvorlig sygdom eller andre fysiske eller psykiske lidelser. I overensstemmelse med testator, Mandrup Philipsens testamentarisk udtrykte ønske, skal særlig scrofuløse og kirtelsvage børn tilgodeses.

Opfyldelse af ovennævnte formål kan ske ved støtte til enkeltpersoner såvel som til institutioner, der støtter tilsvarende formål som ovennævnte.

Ved legatudbetalinger skal der alene tilgodeses behov og trangstilfælde, som ikke efter gældende regler kan opfyldes gennem offentlige støtteordninger, det være sig statslige, regionale eller kommunale.